12 czerwca odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Wojsławice wspólnie z sesją sołtysów. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wojsławice z wykonania budżetu za 2016 r. oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojsławice z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.Obie uchwały zostały przyjęte, a tym samym Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski otrzymał  jednogłośne absolutorium z wykonania budżetu.

Następnie został poruszony temat odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Obecni na sesji przedstawiciele firmy EKO-KRAS Sp. z o.o. z Kraśnika: Krzysztof Litwin - prezes zarządu oraz Andrzej Jaremek - kierownik złożyli wyjaśnienia i odpowiadali na pytania i uwagi radnych i sołtysów.

Kolejnym punktem sesji był temat porządkowania wspólnot gruntowych, który omówiła zaproszona na sesję Anna Dragan - Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chełmie.

W związku z minionym świętem Dnia Samorządu Lokalnego, który obchodzony jest corocznie 27 maja, Henryk Gołębiowski - Wójt Gminy Wojsławice oraz Adam Łopocki - Przewodniczący Rady Gminy, podziękowali wszystkim radnym i sołtysom za pracę na rzecz lokalnych społeczności i życzyli dużo satysfakcji i radości oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.