2,5 km nowej nawierzchni, remonty dróg gruntowych, remiz strażackich, przebudowa przepustów, wymiana przystanków autobusowych, nowe oświetlenie uliczne, wiele pozyskanych dotacji z zewnątrz – to wszystko udało się wykonać w gminie Wojsławice w ciągu niespełna dziewięciu miesięcy br. Gdyby nie wdrożony w gminie rok temu plan oszczędnościowy, trudno byłoby te wszystkie zadania zrealizować. A rok jeszcze się nie kończy…


Dzięki opracowanemu i wdrożonemu w życie w 2015 roku planowi działań stabilizacyjnych i oszczędnościowych finansów gminy Wojsławice, osiągnięto już wymierne efekty. O ile w pierwszym roku nowej kadencji na koncie bankowym gminy odnotowywano ciągły debet, czyli niedobór środków finansowych pokrywany z kredytu w rachunku bankowym, to już w bieżącym roku na koncie gminy są pieniądze, które można przeznaczyć na realizację zadań określonych w budżecie gminy.

- Dla zobrazowania tej zmiany podam, że na koniec lipca 2015 roku konto gminy wykazywało debet w wysokości 932 tys. zł, a w analogicznym okresie br. na koncie bankowym mieliśmy około 500 tys. zł – mówi Henryk Gołębiowski, wójt gminy Wojsławice. - Podjęte działania pozwoliły na wygospodarowanie w tegorocznym budżecie gminy 1,2 mln zł na realizację zadań inwestycyjnych. To pokaźna kwota w zestawieniu  z poważnym zadłużeniem gminy. W 2016 roku do spłaty mamy około 700 tys. zł z tytułu kredytów oraz odsetek.

Warto także podkreślić, że na realizowane w bieżącym roku zadania gmina nie zaciągała żadnych kredytów. Należy też pamiętać, że kredyt, który został zaciągnięty na koniec 2014 roku, a następnie w 2015 roku przekształcony na długoterminowy, dotyczył zobowiązań powstałych jeszcze za poprzedniej władzy gminy.

W tegorocznym budżecie gminy blisko 250 tys. zł przeznaczono na fundusz sołecki. Dzięki temu prawie w każdym sołectwie wykonano jakieś prace. Najwięcej sołectw zdecydowało o przeznaczeniu funduszy na remonty dróg gruntowych, na które zakupiono ponad 1000 ton kamienia drogowego, a wszystkie prace zostały wykonane sprzętem wykorzystywanym do remontów i budowy dróg. Ponadto w miejscowościach Witoldów, Majdan – Hołużne i Putnowice Wielkie zostały przebudowane przepusty. Oczyszczono także przepust w Wólce Putnowickiej. Pięć sołectw postanowiło przeznaczyć fundusz sołecki na remonty remiz OSP i zakup wyposażenia, a dwa sołectwa zdecydowały o wymianie przystanków autobusowych. W dwóch miejscowościach zamontowano nowe oświetlenie uliczne, a w dwóch kolejnych nastąpi to w najbliższym czasie. 

Kolejne pięć sołectw zakupiło kosiarki i kosy spalinowe w celu utrzymania terenów zielonych przy obiektach użyteczności publicznej. Dwa sołectwa przeznaczyły środki na zadanie ogólnogminne, jakim jest przygotowanie dokumentacji na przebudowę targowiska w Wojsławicach. W związku z wygospodarowaniem dodatkowych środków na remonty dróg wykonano także inne prace na drogach gruntowych wynajętym sprzętem. Dotyczyły one głównie poszerzenia dróg dla zapewnienia przejazdu kombajnów i innego sprzętu rolniczego. W Hucie rozwiązano wieloletni problem z odwodnieniem terenu przy drodze na tzw. „Jacki”, gdzie po dużych opadach deszczu woda zalewała posesje, a w Trościance poszerzono drogę dojazdową do pól w kierunku Tucząp i urządzono rów odprowadzający wody opadowe. Znaczący postęp można odnotować w remontach dróg gminnych. Nową nawierzchnię asfaltową otrzymały w tym roku miejscowości Trościanka oraz odcinki dróg w Starym Majdanie, Rozięcinie i w Putnowicach Wielkich - Korytynach. W sumie to ponad 2,5 km nowej nawierzchni. Taki zakres prac był możliwy dzięki pozyskanym dotacjom i korzystnym rozstrzygnięciom przetargowym. 

Dzięki dobrej współpracy z władzami powiatu chełmskiego, w najbliższych tygodniach zostanie przebudowana droga Wojsławice – Alojzów. - Blisko 4,5 kilometra tej ważnej arterii powiatowej znajduje się na terenie naszej gminy – mówi Henryk Gołębiowski. – Jej kapitalny remont ująłem w swoim programie wyborczym. 

Dziś śmiało można stwierdzić, że gmina Wojsławice otworzyła worek z dotacjami na różne inwestycje. - W br. otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest, to raz – wylicza wójt Henryk Gołębiowski. – Po drugie, minister spraw wewnętrznych i administracji przyznał naszej gminie dotację w wysokości 200 tys. zł na remont drogi w Starym Majdanie i Trościance. Z kolei Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał nam dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł na remont drogi w Rozięcinie. 

Nie wszystko. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt „Wojsławianie rozmawiają – Wojsławianie czytają, oraz z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie na realizację projektu „Młodzi lubią kulturę”. 

Aż trzy stowarzyszenia z naszej gminy, najwięcej w województwie lubelskim, otrzymały dotacje z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Pieniądze z zewnątrz dostały też OSP Nowy Majdan i OSP w Putnowicach Kolonii na remonty remiz, a Stowarzyszenie SZANSA otrzymało wsparcie na projekt „Rodzice dzieciom niepełnosprawnym”. Kolejna ważna rzecz, Komenda Główna PSP w Warszawie przyznała dofi nansowanie na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia dla OSP Huta oraz OSP Nowy Majdan. Uczniowski Klub Sportowy „Arka” otrzymał dotację z Ministerstwa Sportu na zajęcia sportowe dla młodzieży z klas IV – VI , dostał także sprzęt sportowy. Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa Gminy Wojsławice w ramach Unijnego Programu Pomocy Żywnościowej pozyskało aż 18 ton żywności wartej ponad 60 tys. zł. Przed świętami wielkanocnymi z takiej pomocy skorzystało około 400 mieszkańców naszej gminy. Należy dzisiaj jasno, wyraźnie i z satysfakcją stwierdzić, że warto było rejestrować OSP w KRS i tworzyć nowe stowarzyszenia, bo to otworzyło dodatkowe możliwości do pozyskiwania pieniędzy z zewnątrz, także za ich pośrednictwem – dodaje wójt Gołębiowski. 

W codziennej pracy samorządu gminnego, jak mówi wójt gminy, jest stosowana zasada obowiązującą w rolnictwie. - Mianowicie „najpierw trzeba zasiać, aby później móc zebrać plony” – przekonuje H. Gołębiowski. - Dlatego też aktywnie zabiegamy o środki unijne, rządowe i samorządowe. Oczekujemy na ocenę złożonych wniosków dotyczących: uzupełnienia infrastruktury nad stawem w Wojsławicach, instalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców oraz remontów budynków synagogi w Wojsławicach, szkoły w Majdanie Ostrowskim i drewnianego budynku wiejskiego domu kultury w Rozięcinie. 

Gmina przygotowuje także dokumenty do złożenia wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków i modernizację oczyszczalni gminnej, a także termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej, przebudowę targowiska w Wojsławicach, remonty remiz OSP w Wojsławicach i Hucie oraz przebudowę dalszego odcinka drogi Witoldów – Stary Majdan.