W ostatnich tygodniach w gminie Wojsławice cztery wsie wzbogaciły się o przebudowane drogi z nowymi nawierzchniami. Otrzymały je: Stary Majdan, Trościanka, Rozięcin i Putnowice Wielkie - Kurytyny.


Półtorakilometrowy odcinek najbardziej zniszczonej drogi został wykonany w Starym Majdanie i Trościance. Oprócz nowej nawierzchni kamieniem z kruszywa łamanego zostały utwardzone pobocza drogi po obu jej stronach. Zamontowano także nowe znaki drogowe. 

Na realizację tego zadania gmina Wojsławice pozyskała dotację od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 200 tys. zł. Uroczyste oddanie drogi do użytku po przebudowie z udziałem wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka, odbyło się 17 września br. 

Drogę od strony Starego Majdanu poświęcił ks. kan. Zbigniew Kasprzyk, proboszcz parafi i Wojsławice, a od strony Trościanki, ks. kan. Ryszard Ostasz, proboszcz parafi i Tuczępy. 

Drugie zadanie drogowe, na odcinku około 700 m zrealizowano w Rozięcinie. I tutaj także oprócz nowej nawierzchni asfaltowej wykonano utwardzenie poboczy po obu stronach jezdni, zamontowano także barierki ochronne na zakręcie. Na realizację tej inwestycji pozyskano dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł z Samorządu Województwa Lubelskiego. W uroczystym oddaniu drogi do użytku uczestniczył wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk. 

Kolejną inwestycją drogową był około 400-metrowy odcinek w Putnowicach Wielkich - Kurytynach. Mieszkańcy tej miejscowości od lat oczekiwali na dokończenie tego odcinka. Zadanie udało się zrealizować w tym roku, dzięki pozyskanym dotacjom na dwie wyżej wymienione inwestycje i oszczędnościom po przetargach.