Umowy w imieniu stowarzyszeń podpisali i odebrali: Patryk Banachiewicz – Prezes Zarządu i Zbigniew Rymarski – V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia Grupa Odnowy Wsi Rozięcin oraz Grzegorz Łoś – Prezes Zarządu, Jacek Kumowski – Naczelnik OSP i Jerzy Prus – Skarbnik w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Majdanie. Pozyskane fundusze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działanie 19 “Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Grantodawcą tych środków jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej. Jak mówią przedstawiciele obdarowanych stowarzyszeń środki te są im bardzo przydatne na cele kontynuowania rozpoczętych wcześniej prac remontowych. Pozwolą one na dalsze podwyższanie standardu swoich obiektów i wyposażanie ich w nowoczesny sprzęt.

Nie ukrywam swojej radości i zadowolenia, że stowarzyszenia sięgają po fundusze zewnętrzne. Dzięki temu możliwa jest tak widoczna poprawa stanu naszych remizo-świetlic i dzięki temu zaczynają one tętnić życiem, a jednocześnie motywują mieszkańców do aktywności społecznej na rzecz swoich środowisk. Tego typu granty i inne pozyskane dofinansowania, to wartość dodana dla gminy i naszych mieszkańców. Natomiast postawienie na rozwój stowarzyszeń i aktywizowanie już istniejących okazało się niezwykle celne i przydatne.