Gmina Wojsławice wzbogaciła się o ciągnik rolniczy wraz z wozem asenizacyjnym i urządzeniem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji WUKO.

Sprzęt dotarł do Wojsławic w poniedziałek 20 listopada 2017 r. i będzie służył mieszkańcom naszej gminy do opróżniania bezodpływowych zbiorników ze ściekami oraz innych prac komunalnych. Wartość zakupionego sprzętu to około 200 tys. zł.

Zakupu dokonano dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania 7.2 "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" na realizację projektu "Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Wojsławicach, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wojsławice" obejmującego m.in. wyposażenie w tabor asenizacyjny istniejącej oczyszczalni ścieków.